STATUTEN

Begrip definiëring:

 1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  1. Airsoftsport, sportactiviteit die recreatief of in competitieverband wordt beoefend, vooral gericht maar niet gelimiteerd tot skirms (millitaire simulatie spellen) waarbij de beoefenaars gebruik maken van airsoftapparaten, die kleine biologisch atbreekbare balletjes afschieten van zes millimeter middels lucht, gas of veerdruk.
  2. Airsoftsportactiviteiten, zijn activiteiten die direct in verband staan met de airsoftsport, waaronder, doch niet uitsluitend, deelname aan of het organiseren, exploiteren, faciliteren van wedstrijden, al dan niet in competitie- /toernooi maar vooral recreatief verband en andere airsoftevenementen.
  3. Airsoftapparaat, voorwerp dat een sprekende gelijkenis vertoont met een wapen en kleine biologisch atbreekbare balletjes afschiet van zes millimeter met een maximale schotkracht van drie en vijftiende (3,5) joule.
 2. Bestuur, het orgaan als bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek, het bestuur van de ACA.
 3. Kinderairsoft, is airsoft sportactiviteiten voor kinderen onder de 18 jaar waarbij airsoft apparaten wordt gebruikt die onder de 0,08 joule schieten. De airsofttapparaten schieten kleine biologisch atbreekbare balletjes af van zes millimeter middels lucht, gas of veerdruk.
  1. Functionarissen, personen die een functie binnen de ACA (gaan) uitoefenen, dan wel een functie (gaan) vervullen bij een lid-organisatie. Geschillencommissie van de ACA, is het rechtsprekend orgaan van de ACA.
  2. Leden, zijn natuurpersonen van 18 jaar of ouder zijn, de airsoftsport beoefenen en volwaardige lid zijn van ACA die de aspirantleden vertegenwoordigen in het ledenraad.
  3. Spelers, zijn lid-natuurlijke personen van ACA of introducees, die minimaal achttien (18) jaar oud zijn, de doelstelling van een erkend airsoft vereninging onderschrijven en de airsoftsport beoefenen.
  4. Jeugd spelers, zijn lid-natuurlijke personen van ACA of introducees, die minimaal acht(8) en maximaal zeventien (17) jaar oud zijn, de doelstelling van een erkend airsoft vereninging onderschrijven en de airsoftsport beoefenen.
  5. Ledenraad, het orgaan van de leden als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek.
  6. Tuchtcommissie, de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak en orgaan van de ACA.
  7. VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag.
  8. WWM, Wet Wapens en Munitie.
  9. Introduces, zijn 18 jarigen of ouder, die de airsoftsport beoefenen onder toezicht van de vereniging en of verenigingsleden.

Art. 1. Naam

 • lid 1. De vereniging draagt de naam: Airsoft Combat Association.
 • lid 2. Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”

Art. 2. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

 • lid 1. De vereniging werd opgericht op 1 Juni 2008 en wordt thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • lid 2. Het verenigingsjaar loopt van 01januari tot en met 31 december daaropvolgend.